Asertywność w najgłębszym sensie jest rodzajem postawy człowieka wobec asertywność 3siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych – z poszanowaniem praw drugiego i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem. Postawa asertywna wyraża się poprzez asertywne zachowanie, tj. sposób komunikowania się z innymi ludźmi, który pozwala jak najpełniej wyrażać siebie i swoje potrzeby bez naruszania praw i godności osobistej drugiej strony. Temu służą techniki i procedury, tworzące warstwę językową asertywnej komunikacji. Jednakże używanie samych technik i procedur może prowadzić do manipulacji, co jest sprzeczne z duchem asertywności. Prawdziwie asertywne zachowanie wynika z powiązania postawy asertywnej i właściwego języka.

Zachowanie asertywne:

  • nie jest uległe, bo jest stanowczym i zdecydowanym działaniem na rzecz swoich praw;
  • nie jest agresywne, bo nie narusza praw innych osób;
  • nie jest manipulacyjne, bo zakłada otwartość i uczciwość.

Podczas spotkania w maksymalnie przydatny sposób, korzystając z metody „learn and act”, uczestnicy dowiedzą się o kluczowych kwestiach związanych z postawą asertywną.

Korzyści z uczestnictwa warsztacie:

  • nauka zachowań, która obejmuje m.in. umiejętność odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań, prezentowania siebie w pozytywny sposób.

Główne cele:

  • budowanie postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań;
  • świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi;
  • nauka asertywnej komunikacji przy poszanowaniu praw innych;
  • możliwość pracy nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w • kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi.

Zachowanie asertywne zwiększa samoświadomość i rozumienie innych, utwierdza poczucie własnej godności.

Mieliśmy przyjemność współpracować z: